آماده شدن سند جامع ارتقاي بهره وري وزارت نيرو (منطبق با برنامه جامع بهره وري كشور) _ ويرايش بهار 1399
1399/02/28

سند جامع ارتقاي بهره وري وزارت نيرو  (مشتمل بر حوزه ستادي و شركت هاي مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، توانير، مديريت منابع آب ايران و مهندسي آبفاي كشور) پس از رهنمودهاي معاونت محترم تحقيقات و منابع انساني در خصوص اصلاح  متن و شاخص هاي بهره وري اختصاصي، با مشاركت متوليان بهره‌وري در سال 1398 مورد بازنگري قرار گرفت و پس از يكپارچه سازي و انجام اصلاحات در راستاي برنامه جامع بهره وري كشور آماده انتشار گرديد.
اين سند در دو بخش به شرح ذيل تدوين شده است:
1- سند مادر شامل مستدات قانوني، مراحل تدوين، ساختار و محتوا و مسئوليت هاي متوليان بهره وري در مجموعه وزارت نيرو
2- معرفي شاخص هاي بهره وري اختصاصي بر اساس تقسيم بندي سند مادر